leden, únor 2012

SO 11.02 Úprava na aktivaci linka

  • montáž zámečnických výrobků   

 PS 11.05 Čerpací stanice vratného a prřebytečného kalu

  • montáž propojení potrubí

  PS 11.07 Odvodnění kalů

  • stavební úpravy

SO 11.09 Kogenerace

  • zprovoznění kogenerační jednotky
  • individuální a komplexní zkoušky rozvodů na plynovém hospodářství

PS 11.11 SŘTP

  • práce na programovém vybavení

 

Návrh provozního řádu pro zkušební provoz

Dokladová část a dokumentace skutečného provedení

Komplexní zkouška intenzifikované části čistírny

leden, únor 2012

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 428 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 t/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.