07 červenec 2011

SO 11.02, PS 11.02 Úprava na aktivaci - linka 3

 • montáž betonových a kovových lávek 
 • montáž zábradlí
 • sanace vybouraných ploch
 • montáže technologie 

PS 11.03 Dmychárna

 • montáž konzol a páteřního potrubí pro aktivace
 • montáž provizorních rozvodů vzduchu pro aktivace
 • zahájení provozu a odzkoušení dmýchárny pro regeneraci

SO 11.04, PS 11.04 Úpravy na dosazovacích nádržích - DN 2

 • vyčerpání a vyčištění nádrže
 • vybourání pojezdných kolejnic
 • otryskání zhlaví a stěn
 • sanace zhlaví a stěn
 • demontáž technologie
 • výroba nové technologie

SO 11.05, PS 11.06 Regenerační nádrž

 • napuštění a odzkoušení nádrže na vodotěsnost
 • zásyp kolem stěn nádrže
 • vytažení štětovnic
 • provedení komplexní zkoušky a uvedení do provozu
 • montáž potrubí zregenerovaného kalu pro AN 3

 PS 11.05 Čerpací stanice vratného a přebytečného kalu

 • osazení čerpadla vratného kalu 

PS 11.07 Dávkování chemikálií

 • montáž rozvodu AN 3
 • montáž čerpadel dávkování chemikálií 

 SO 11.08, PS 11.08 Odvodnění kalů

 • bourání a stavební úpravy
 • montáž vnitřní kanalizace
 • montáž provizorní odstředivkys uvedením do provozu
 • demontáž technologie

PS 11.10 Motorové rozvody, PS 11.11 SŘTP

 • montáž kabelových tras pro AN 3
 • demontáž rozvodů na kalovém hospodářství
07 červenec 2011

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 428 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 t/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.