02 únor 2011

Provedené stavební práce

SO 11.02 Nádrže aktivace

  • vypuštení a vyčištění 4. linky aktivace
  • demontáž technologie ve 4. lince aktivace
  • vybourání kapes pro nové prefabrikované lávky

SO 11.04 Dosazovací nádrže

  • vypuštění a vyčištění 1. dosazovací nádrže
  • demontáž stávajícího zařízení

SO 11.05 Nádrž regenerace

  • montáž bednění a betonářské výztuže dna nádrže
  • betonáž dna nádrže
  • montáž bednění a betonářské výztuže stěn nádrže
02 únor 2011

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 428 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 t/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.